من وقتی دیدم یه سیب افتاده زمین دافعه آسمونو کشف کردم نه جاذبه زمین

منو تو مثل همیم ولی هم فکر هم نه

قلم مثل یه شکاره و من فکر حملم پس بذار اشتباه کنم