زندگی یه مجموعه منظم از بی نظمی هاست 

یه مجموعه معقول از بی عقلی هاست

له شده زیر پای عرف اجتماع

خوب ولی اشتباه