هر جا میرویم ظلم میبینیم میگویند خدا جای حق نشسته

خدایا از جای حق بلند شو بگذار حق سر جایش بنشیند